Arealet av et parallellogram

Areal A = b x h

DC = base = b
h = høyde

Eksempel

ABCD er et parallellogram med base b = 8 cm og høyde h = 2 cm
Arealet A av et parallellogram ABCD = b x h = 8 x 2 = 16 cm²

Beregn arealet av et parallellogram

Base b
Høyde h
Areal A av parallellogrammet

Parallelogram

Et parallellogram er en firedimensjonal geometrisk form som tilhører gruppen av firkanter. Et parallellogram har to par av motsatte sider som er parallelle og like lange. De motsatte vinklene i et parallellogram er like store. Summen av to innbyrdes vinkler (en innvendig og en utvendig) er alltid 180 grader. Et parallellogram har to diagonaler som er linjene som forbinder motstående hjørner. Disse diagonalelinjene kan ha ulik lengde, men de deler hverandre alltid midtveis. Arealet av et parallellogram kan beregnes ved å multiplisere lengden av basen (en av de parallelle sidene) med høyden fra basen til den motsatte siden.

Et parallellogram er en spesiell type firkanter som har visse karakteristiske egenskaper. Et parallellogram har to par med motstående sider som er parallelle. Dette betyr at sidene i hvert par er rette linjer og aldri møtes, uansett hvor lenge de forlenges. Hvert par med motstående sider i et parallellogram er like lange. Dette betyr at sidene som er motsatte hverandre har samme lengde. e motstående vinklene i et parallellogram er like store. Dette innebærer at hvis du har to vinkler som ligger på hver sin side av en linje, vil de være like store. Et parallellogram har to diagonaler, som er linjer som forbinder motstående hjørner. Disse diagonalelinjene krysser hverandre midtveis. Summen av de fire vinklene i et parallellogram er alltid 360 grader.

Arealet A v et parallellogram kan beregnes ved hjelp av følgende formel A = b x h, der b r lengden av basen (en av sidene) og h er høyden fra basen til motsatt side. Hvis du har verdiene for basen og høyden, kan du multiplisere dem for å finne arealet.

Kvadrat, rektangel og rombe er alle spesifikke typer parallellogrammer. Alle disse formene (kvadrat, rektangel og rombe) er både parallellogrammer og har spesifikke egenskaper som skiller dem fra generelle parallellogrammer.

Kvadrat

Et kvadrat er en type rektangel. Alle fire sidene i et kvadrat er like lange, og alle vinklene er rette (90 grader). Et kvadrat er derfor et spesielt tilfelle av både rektangel og rombe.

Rektangel

Et rektangel er en type parallellogram. I et rektangel er alle vinklene rette (90 grader), men sidene trenger ikke å være like lange. Rektangler er en spesiell type parallellogram hvor alle fire vinklene er like store.

Rombe

Et rombe er også en type parallellogram. I et rombe er alle fire sidene like lange. De motstående vinklene i et rombe er like store, men de er ikke nødvendigvis rette vinkler.

Eksempler

La oss si at vi har to eksempler på parallellogrammer, og vi skal beregne arealet i begge tilfellene. Arealet A av et parallellogram kan beregnes ved å multiplisere lengden av basen (b) med høyden (h). La oss bruke enheten kvadratcentimeter (cm²) for arealet.

Eksempel 1

Anta at lengden av basen (b) er 8 cm og høyden (h) er 12 cm.
A = b x h = 8 x 12 = 96 cm2
Dermed er arealet av dette parallellogrammet 96 kvadratcentimeter.

Eksempel 2

La oss si at lengden av basen (b) er 15 cm og høyden (h) er 10 cm.
A = b x h = 15 x 10 = 150 cm2
Dermed er arealet av dette andre parallellogrammet 150 kvadratcentimeter.